Skip to main content

Reviewer acknowledgements 2018

The editors and staff of BioData Mining would like to warmly thank the reviewers whose comments helped to shape the journal, for their invaluable assistance with review of manuscripts in Volume 11 (2018).

Jeff Xia

Haohan Wang

Quan Zou

Hasin Ahmed

Dokyoon Kim

H. R. Frost

Manfred Grabherr

Hirotaka Matsumoto

Michael Imbeault

Larry Holder

Shefali Verma

Jun Chin Ang

Yufeng Cai

Jiecong Lin

Alessia Visconti

Jingjing Yang

Wen Huang

José Guilherme Almeida

Thomas Thorne

Julia Rager

Tero Aittokallio

John House

Tom Hampton

Krzysztof Cios

Zeng-Quan Yang

Xiangtao Li

Joseph Romano

Marissa Kosnik

Jason Moore

Traykov Metodi

Jiao Zhang

Markus List

Junyi Chen

Minseung Kim

Shankai Yan

Md-Nafiz Hamid

Athina Vidaki

Tao Wang

Amarda George

Pablo Cámara

Anirban Bhar

Guy Perkins

Aakrosh Ratan

Bibhuprasad Sahu

Benjamin Schubert

Sumayah Rahman

Mary Regina Boland

Jie Jessie Ren

Brett Mckinney

Roberto Lozano

Brett K. Beaulieu-Jones

Robert Flight

Arunkumar Chinnaswamy

Ruowang Li

Caleb Lareau

Saeed Hassanpour

Chelsea Canan

Sai Chen

Courtney Montgomery

Satria A Kautsar

Xiaojun Chang

Xinlei Wang

David Gold

Zefang Tang

David Angeles-Albores

Xiao Zhang

Daniel Morgan

Vân Anh Huynh-Thu

Siddhartha Bhattacharyya

Victor Padilha

Edohan Clasen

Feifei Xiao

Ralf Eggeling

Yue Li

Gang Peng

Zheng Xu

Chathura J. Gunasekara

Ling-Ling Zheng

Jingyu Guo

Annual Journal Metrics